Geodeta Mysłowice Praktykę zawodową uznaje się za rozpoczętą


Geodeta Mysłowice. Praktykę zawodową uznaje się za rozpoczętą w dniu przystąpienia przez osobę zainteresowaną do wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych. Rozpoczęcie praktyki zawodowej nie może nastąpić wcześniej niż w dniu wydania dziennika praktyki zawodowej. Główny Geodeta Kraju, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie funkcji samodzielnego geodety, może uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia oraz długoletniej praktyki zawodowej za wystarczające, i po zdaniu egzaminu z wiedzy geodezyjnej i kartograficznej nada tej osobie stosowne uprawnienia. 2. Posiadać rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego lub średniego branżowego wykształcenia geodezyjnego.

Ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust.1a pkt 2, Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni (ogółem/ w ostatniej dobie): 100/1 Komunikat Urzędu Miasta Mysłowice Dom Ludowy w stylu zakopiańskim, Ostrowy Górnicze, ul. Klubowa 2 Język hiszpański w Wieży Babel 17 grudnia 2018Geodezja Sosnowiec. Osoby, które spełnią wszystkie wymagania z zakresu wykształcenia, praktyki zawodowej mogą ubiegać się o nadanie im uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Przebieg praktyki zawodowej powinien być skrupulatnie odnotowywany w dzienniku praktyki zawodowej. Wpisy w dzienniku powinny być dokonywane systematycznie i powinny odzwierciedlać opracowania prac geodezyjno kartograficznych oraz ich rezultaty. Wpisy w dzienniku praktyk powinny być potwierdzane przez osobę nadzorująca praktykę zawodową, posiadającą uprawnienia zawodowe. Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe geodety jest świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii wydane przez Głównego Geodetę Kraju (art. Zarobki w geodezji nie są dla Ciebie satysfakcjonujące? Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r.

Tagi dla artykułu

geodeta sosnowiec