Geodezja


Geodeta Mysłowice Praktykę zawodową uznaje się za rozpoczętą

Geodeta Mysłowice. Praktykę zawodową uznaje się za rozpoczętą w dniu przystąpienia przez osobę zainteresowaną do wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych. Rozpoczęcie praktyki zawodowej nie może nastąpić wcześniej niż w dniu wydania dziennika praktyki zawodowej. Główny Geodeta Kraju, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie funkcji samodzielnego geodety, może uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia oraz.

Dodany: 2020-12-27 | Kategoria: Geodezja
Komentarze: 0


Geodezja Mysłowice Geodeta Powiatowy

Geodezja Mysłowice. Geodeta Powiatowy realizuje zadania należące do właściwości starosty wynikające z przepisów art. Geodeta Powiatowy sprawuje bezpośredni nadzór nad Państwowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. • sporządzania dokumentacji mierniczo-geologicznej kopalń. Absolwent kończący specjalność Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne będzie przygotowany do realizacji zadań wynikających z dostosowania gospodarki nieruchomościami.

Dodany: 2020-12-23 | Kategoria: Geodezja
Komentarze: 0